وظایف مربیان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

منتورینگ یک رابطه یادگیری یک به یک بین یک فرد باتجربه (مربی) و یک فرد کم تجربه (دانش آموز) است که بستر رشد و پیشرفت را فراهم می کند. در شتاب دهنده ها ، کارآفرینان با طیف گسترده ای از مربیان و کارشناسان کار می کنند که از جنبه های مختلف کسب و کار در حال رشد را پشتیبانی می کنند. برای درک ساز و کار فعالیت مربیان در پیشرفت و پشتیبانی مشارکت کنندگان، ابتدا نحوه تأثیرگذاری مربیان را بررسی می کنیم.

تحقیقات در زمینه منتورینگ نشان می دهد وظایف مربیان در سازمانهای بزرگ معمولاً به دو دسته تقسیم می شوند: حمایت روانی – اجتماعی و راهنمایی های مرتبط با حیطه کاری.

حمایت روانی اجتماعی شامل ایجاد اعتماد به نفس و پذیرش خود و خدمات مشاوره است. این کار براساس به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات، پذیرفتن شخصیت خود و تجربه اعتماد به دیگران میسر می شود. در این زمینه ، مسئولیت اصلی یک مربی ، افزایش اعتماد به نفس دانش آموز است.

مربیان در راهنمایی های مرتبط با حیطه کاری به توسعه مهارت های مربوط به شغل و کسب دانش در مورد حوزه کسب و کار می پردازند.  تناسب بین مهارتهای مورد نیاز دانش آموز و تخصص مربی برای موفقیت در مشاوره بسیار مهم است.

نمونه های زیادی در مورد تاثیر مربیان در موفقیت شغلی بازرگانان و مدیران شرکت ها وجود دارد. نتایج ویژه کارآفرینی شامل توسعه روانشناختی اجتماعی ، افزایش اعتماد به نفس و خودکارآمدی کارآفرین ، توسعه مهارت های رهبری ، افزایش رضایت ، افزایش تمایل به ادامه کار ، دانش توسعه یافته و مهارت های بهبود یافته و افزایش توانایی تشخیص فرصت های کارآفرینی است.

در زمینه استارتاپ ها، منتورینگ در افزایش عزت نفس کارآفرینان ، تأثیر بر اهداف کارآفرینی ، تعهد و افزایش عملکرد و تمایل به موفقیت نقش اساسی ایفا می کند. برای کسانی که هنوز کسب و کار خود را شروع نکرده اند، منتورینگ می تواند در راه اندازی استارتاپ آن ها تأثیر بگذارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *