تطابق افراد تیم با مربی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

یافتن تطابق مناسب بین مربی و دانش آموز یک چالش مهم است که برای موفقیت فرآیند بسیار مهم است.

افراد دو نوع ویژگی دارند: ویژگی های سطحی و ویژگی های عمقی.

ویژگی های سطحی مربوط به ویژگی های قابل تشخیص مانند سن ، جنسیت ، قومیت ، سابقه و زبان است، در حالی که ویژگی های عمقی جنبه هایی مانند نگرش ، ارزش ها، انگیزه ها و باورها را نشان می دهد.

 باید تعادلی بین شباهت ها و تفاوت های مربی و دانش آموز وجود داشته باشد.

تفاوت زیاد ممکن است ارتباط را مختل کند ، در حالی که شباهت زیاد ممکن است مانع یادگیری در روابط منتورینگ شود. تحقیقات نشان می دهد که ارزش ها و سبک های یادگیری مشابه بین مربی و دانش آموز در ایجاد یک رابطه طولانی مدت و موفقیت آمیز منتورینگ مهم است.

ویژگی های سطحی معمولاً در مراحل اولیه رابطه را تحت تأثیر قرار می دهند ، اما با گذشت زمان تأثیر آنها کاهش می یابد. با پیشرفت روابط ، اهمیت ویژگی های عمقی افزایش می یابد.

مربیان برای راهنمایی موثر نیازی به تجربه در صنعت یا حوزه سرمایه گذاری ندارند ، زیرا دانش آموزان بیشتر به جای مشاوره های خاص صنعت به دنبال مشاوره عمومی هستند.

برای مهارت های خاص تجاری و دانش فنی ، معمولاً توافق می شود که مربی مناسبی در این زمینه برای پوشش کمبود ها در مجموعه مهارت ها و دانش تیم هدایت را برعهده بگیرد.

در شتاب دهنده ها با توجه به روحیه تیم و نیاز های افراد مربیان کارآزموده راهنمایی و پشتیبانی گروه را بر عهده می گیرند. در زمینه های تخصصی مانند مباحث فنی یا مالی و مدیریت، بازاریابی و جذب سرمایه گذار مربیان به تیم کمک می کنند. 

در همه مراحل مخصوصا مراحل اولیه مربیان در مسائل عمومی به افراد گروه مشورت می دهند و در چالش ها مشارکت می کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *